Oplossingsgericht.be

Magie creëren, naar een cultuur van betekenisvolle belevenissen


Waarom een training over Magie creëren, naar een cultuur van betekenisvolle belevenissen.

“ Het is niet zo dat de magie ervoor zorgt dat dingen werken; de manier waarop we werken maakt dingen tot magie (Walt Disney).” Deze magie gaat niet over hocus pocus, verhullen of misleiden, maar over onthullen, aanwezig zijn, delen, openheid in de creatie van betekenisvolle belevenissen. Medewerkers van dienstenorganisaties staan elke dag voor de uitdaging magie te creëren voor hun gasten en cliënten. Iedere medewerker staat op één of andere wijze op een podium: het kan een kantoorruimte zijn, een klaslokaal, een ziekenhuis. Het maakt niet uit op welk podium men optreedt, dit optreden kan een applaus waard zijn en net zozeer om een toegift vragen als een optreden in welke concertzaal ter wereld ook. De creatie en ontwikkeling van belevenisomgevingen heeft belangrijke consequenties op de manier waarop mensen werken (mensen en processen): van gewoon naar buitengewoon. Leiders hebben daarbij de taak een omgeving te creëren waarin iedereen tot bloei komt. Hoe men hiertoe komt, wordt duidelijk in deze training. Ze doet dan ook precies wat de titel zegt: magie creëren.

 

Doelgroep

Dit programma is bestemd voor directies, leidinggevenden, professionals en HRM-ers die meer magie in hun werk en organisatiecultuur willen ontwikkelen.

 

Doelstellingen :

 • u verwerft in korte tijd inzichten in wat prestaties opmerkelijk maakt
 • u maakt kennis met strategieën om tot buitengewone prestaties te komen
 • u leert hoe u in de praktijk sturing geeft aan gerichte interacties om betekenisvolle belevenissen tot stand te brengen
 • u leert hoe een op magie gerichte cultuur kan geïmplementeerd worden waarbij het accent gelegd wordt op snelle, krachtige en blijvende veranderingen

 

Programma

In deze training krijgt u praktische tools aangereikt en kunt u ervaringen met vakgenoten delen. Naast het programma dat als leidraad dient, sluit de trainer aan op individuele behoeften. De situatie bij uw eigen organisatie wordt veelvuldig als uitgangspunt genomen om zo praktisch mogelijk te werk te gaan. Hieronder vindt u enkele van de thema’s die behandeld worden tijdens de training waarin korte inleidingen afgewisseld worden met veel praktisch oefenen:

 • eigenschappen van betekenisvolle belevenissen voor cliënten en medewerkers
 • het ervaringsproces in de omgeving en in de tijd
 • een nieuwe kijk vereist een nieuwe bril
 • een goed optreden krijgt applaus
 • de kracht van buitengewone prestaties
 • de stadia van experience co-creatie
 • magie en inclusie
 • PDA en prestaties
 • anderen helpen tot buitengewone prestaties te komen (RAVE)
 • ontwikkeling en realisatie van belevenisconcepten
 • organisatorische consequenties
 • stappenplan en vertaling naar de eigen organisatie

 

Duur

2 dagen

Oplossingsgericht werken, managen en coachen


 

Een belangrijk uitgangspunt van de oplossingsgerichte benadering is het sterktenperspectief: de aandacht gaat uit naar wat er al is bereikt en wat verder benut kan worden. Kleine verbeteringen leiden daarbij vaak tot grote veranderingen. Het belangrijkste is het versterken van de kwaliteiten en mogelijkheden van medewerkers om de ambities dichterbij te brengen (in plaats van het opsporen van zwakten en beperkingen).

 

Op basis van omvangrijke studies blijkt dat het denken in termen van tekorten en zwakten niet klopt. Men leert weinig over excelleren door falen te bestuderen. Om te excelleren en voldoening te beleven aan je werk is het in de eerste plaats nodig om sterkten te kennen en te begrijpen. Voor iedere persoon ligt de grootste mogelijkheid tot ontwikkeling op het gebied van zijn of haar sterkten. Een optimaal gebruik van sterke punten leidt tot een maximaal succes.

 

De les van het bovenstaande voor managers en medewerkers is: wilt u het functioneren van uw medewerkers (en uzelf!) verbeteren of op een hoog peil houden, besteed dan veel aandacht aan momenten van goed functioneren en probeer sterkten te ontdekken. Een gericht stellen van vragen helpt hierbij. En heeft u dan sterkten in kaart gebracht, kan gekeken worden naar mogelijkheden om die sterkten nog meer te kunnen benutten en ontwikkelen.

 

Hoe kan ik hierbij helpen?

 

Enkele voorbeelden:

 

1. Introductie oplossingsgericht werken: Oplossingsgericht werken is een benadering die zich kenmerkt door het consequent op zoek gaan naar en versterken van reeds aanwezige kwaliteiten.

 

In een ééndaagse opleiding leert u bewust kiezen wanneer toepassen van de oplossingsgerichte principes zinvol is en worden de vaardigheden behandeld om dit effectief te doen.

 

2. Training en coaching van managers en HRD-medewerkers om de oplossingsgerichte benadering toe te passen in hun interventies (format te bepalen op basis van concrete vraagstelling)

 

3. Opleiding Sterktengericht evalueren en verbeteren van functioneringsgesprekken (1 dag)

 

4. Begeleiding van projectgroep rond sterktengericht competentiemanagement (proces en inhoud)

 

 

Optimaal functioneren in het werk: effectiviteit (de juiste uitdaging), efficiëntie (op de juiste manier) en plezier (motivatie) 


 

IBT®Institute for Business Technology, waarmee ik als licentiehouder sinds 1994 verbonden ben, werd 30 jaar geleden opgericht en werkt momenteel wereldwijd aan de verbetering van productiviteit en welzijn in organisaties door de optimalisering van sturende, ondersteunende en administratieve werkprocessen op het individuele, team- en organisatieniveau. De nieuwste wetenschappelijke inzichten rond effectiviteit, flow, motivatie en betekenis worden daarbij vertaald naar makkelijk toepasbare methoden. Consulting, training en coaching worden op maat van de klant ingezet. Meer informatie hierover vindt u ook op www.pepworldwide.be.  

 

1.       Persoonlijk Efficiency Programma (PEP)®

 

Als basis van onze interventies in organisaties vormt het Persoonlijk Efficiency Programma (PEP®) een effectieve beproefde aanpak van het beheren van werk en biedt een antwoord op de geformuleerde behoeften aan productiviteit, tijdwinst en kostenbesparing, naast de nood aan structuur, overzicht en comfort. 

 

Persoonlijke werkprocessen bieden heel wat mogelijkheden om verspilling te minimaliseren en workflow te maximaliseren: hoe kunnen we informatie en afgewerkte zaken op de snelste en slimste manier daar krijgen waar ze nodig zijn, wanneer ze er nodig zijn en vooral de juiste dingen. Mensen die meer flow in hun werk ervaren, hebben bovendien meer energie, voldoening en intrinsieke motivatie.

 

Door het steeds grotere volume van taken en te verwerken informatie en sneller wisselende projecten, loopt de agenda van veel mensen over. Het werk stapelt zich op. Via de kenmerkende persoonlijke begeleiding van de PEP-coach op de werkplek rond werkgewoontes, -organisatie en planning, verkrijgen de deelnemers een duidelijker profilering van de kerntaken en creëren zij met PEP® helderheid en ruimte voor de toekomst. Met PEP® verhoogt tevens het werkcomfort en de grip van de deelnemers op de gebeurtenissen.

 

Wat is aanleiding?

 

* Focus en prioriteiten creëren - verbetering van de transparantie en werkcomfort door overzicht en balans – hanteren van de ervaren werkdruk.

* Optimaliseren van productiviteit én beleving

* Cirkel doorbreken van branden blussen (proactief in plaats van reactief handelen) - noodzaak tot gestructureerde, toekomstgerichte acties om de voortgang te kunnen bewaken van de mate waarin doelstellingen worden gerealiseerd (beheersing en sturing).

* Realiseren rentabiliteitsverbeteringen /  “Aan welke knoppen moeten we draaien en hebben we alles wel afgedekt om maximale waarde voor de klanten te creëren met zero verspilling?”

 

 

2.        Team Efficiency Programma (TEP)®

 

Tijdens de reguliere PEP®-trainingen blijkt steeds meer dat klanten behoefte hebben aan ondersteuning van efficiëntieverbetering die verder gaat dan de individuele PEP®-coaching en die teams ondersteunt bij gezamenlijke ordening van informatie, gezamenlijke planning, coördinatie van gezamenlijke werkprocessen en van werkbesprekingen en teamdoelen. Daarom is het Team Efficiency Programma (TEP)® ontwikkeld.

 

Afhankelijk van de situatie en de wensen van de klant, kan het team-aspect zich beperken tot bijv. gezamenlijke (digitale) ordening of zich uitstrekken tot een gemeenschappelijke informatievoorziening voor het hele team en coördinatie van haar werkprocessen.

  

3.        Procesverbetering / Value stream management in the office

 

Om de ondernemingsresultaten nog te verbeteren, kan u met ons een project opzetten waarbij via verdergaande procesverbetering volgende kenmerken gerealiseerd worden:

 • werken met het kostreductie-principe dat stelt dat winstgevendheid niet komt door stijgende kosten aan de klant door te rekenen, maar door interne kostenbesparing door het vermijden van verspilling (O.a. iets vastnemen zonder actie, wachten, onnodige communicatie zijn bronnen van verspilling).
 • de hoogste kwaliteit in de sector realiseren – zero fouten
 • tegemoet komen aan de klantenverwachtingen op vlak van kwaliteit, kosten en betrouwbaarheid

 

In dit soort projecten worden typisch volgende stappen doorlopen:

 • vanuit klantenperspectief waarde bepalen
 • keuze van processen
 • opleiding omtrent impact en mechanismen van verspilling en procesoptimalisatie
 • in kaart brengen van de gekozen processen
 • bepalen van criteria
 • in kaart brengen van de gewenste situatie
 • verbeterplannen opstellen
 • verbeteringen realiseren

 

De verwachte duurtijd van dit project hangt samen met het aantal, complexiteit en omvang van gekozen processen. Uiteraard kan de begeleiding hier gefragmenteerd verlopen en geëvalueerd worden naargelang de opbrengsten. 

Performance en welzijn door persoonlijk energiebeheer


 

Nooit tevoren was energie zo belangrijk voor persoonlijk, professioneel en organisationeel succes. Persoonlijke energie is de basis voor leiderschap, positieve medewerkers, enthousiasme, doelgerichte initiatieven, geïnspireerde service en teameffectiviteit. Als mensen in staat zijn hun eigen energie beter te managen, levert dit de organisatie een hoger rendement op. Ieder mens heeft er dus baat bij om de wetten van energie te kennen en effectief toe te passen.

Steeds meer mensen voelen zich vermoeid. Klachten als vermoeidheid, gebrek aan energie, stemmingsproblemen komen veelvuldig voor. En aangezien het aantal geformuleerde klachten slechts het topje van de ijsberg vormt, moeten we aannemen dat een onthutsend aantal mensen te maken krijgt met een gevoel van beperking in hun fysieke en mentale mogelijkheden en verwachtingen. Blijkbaar bestaat er een groot verschil tussen de resultaten die van mensen verwacht worden en de energie die zij bezitten om deze resultaten waar te maken.

 

Ons doel is dit verschil te overbruggen en mensen te helpen hun persoonlijke energie te managen en een balans te creëren tussen de verschillende aanspraken. Persoonlijk energiemanagement is een vorm van zelfmanagement dat mensen in staat stelt om meester te zijn over hun bronnen van vitaliteit en creativiteit, zowel op het werk als in het privé-leven.

 

In deze geest nodigen wij de deelnemers uit om krachtige, praktische manieren van energiebeheer te verwerven, gebaseerd op het recentste onderzoeken op vlak van neurowetenschappen, energie, positieve psychologie, emotionele en sociale intelligentie, performance verbetering,… om productiviteit, resultaten en welzijn te verbeteren.

 

De voordelen omvatten o.m.:

Meer energie voor verbeterde performance

Verbeterde focus en productiviteit

Meer stressbestendigheid

Verminderde negativiteit, vermoeidheid en burnout

Verbeterde besluitvaardigheid

Gelukkiger, gezonder medewerkers

Verbeterde moraal en tevredenheid

 

INHOUD:

 

Veerkracht, gezondheid en vitaliteit

Energie als evenwicht: signalen

Energiegevers en –vreters

Opbouw, weerstand, herstel

Leefwijze: ontdek je rem- en gaspedaal

Mentale programmering: nadenken over je manier van nadenken

Doelen, overtuigingen en strategieën

Relaties als deel van oplossing: hulp en ondersteuning

Structuur in je aanpak

Gebruik je brein – organisationele intelligentie

Oplossingsgericht werken

Comfort creëen in onconfortabele situatie, het verbeteren van de psychosociale werkomgeving


 

Doelgroep

Dit programma is bestemd voor leidinggevenden, professionals en HRM-ers die de kwaliteit van de psychosociale werkomgeving in hun team / organisatie nog willen verhogen. .

Doelstellingen :

 • u verwerft in korte tijd inzichten in interactiepatronen en wisselwerking in teams
 • u leert hoe u in de praktijk sturing geeft aan gerichte interacties die tevredenheid en moraal verbeteren
 • u leert hoe een positieve cultuur kan geïmplementeerd worden waarbij het accent gelegd wordt op snelle, krachtige en blijvende veranderingen

Programma

In deze training krijgt u praktische tools aangereikt en kunt u ervaringen met vakgenoten delen. Naast het programma dat als leidraad dient, sluit de trainer aan op individuele behoeften. De situatie bij uw eigen organisatie wordt veelvuldig als uitgangspunt genomen om zo praktisch mogelijk te werk te gaan.

Hieronder vindt u enkele van de thema’s die behandeld worden tijdens de training waarin korte inleidingen afgewisseld worden met veel praktisch oefenen:

 • hoe werken veranderingen / aanpassingen aan complexe omgeving in op mensen
 • mentale programmering: nadenken over de manier van nadenken, positief
 • omgaan met veranderingen en moeilijkheden: veerkracht • betekenis van interacties voor individu, team en organisatie: de ‘twin-star’
 • van problemen naar doelen
 • de ‘niet-klagen-regel’
 • de kracht van positieve energie
 • het beste in anderen naar boven brengen: sterktenperspectief, systemisch, eenvoud, succesgericht
 • mensen, teams en organisaties beïnvloeden elkaar constructief: t.e.a.m.
 • implementatieplan (roadmap) en -voorwaarden: draagvlak, strategie, randvoorwaarden
 • vertaling naar de eigen organisatie

Duur

2 dagen